Số 42 570 300 được  đọc  là:

Câu hỏi: Số 42 570 300 được  đọc  là: A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm. B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm. C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm. D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm. Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin