Phương trình log2(4x)-logx22=3  có tất cả bao nhiêu nghiệm ?

Câu hỏi: Phương trình log2(4x)–logx22=3  có tất cả bao nhiêu nghiệm ? A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm Đáp án chính xác C. 3 nghiệm D. vô nghiệm Trả lời: Chọn B. Điều kiện:  Phương trình  Đặt t = log2x với t ≠ 1, khi đó (*)  Với t = 0 , ta có log2x = 0 hay x = 1 …
Hoc tap online
Author: admin