Phương pháp chứng minh bất đẳng thức 2011

Các pp và kĩ thuật xuất hiện trong tài liệu này:
Phương pháp đánh giá tổng phân thức.
Phương pháp sử dụng tam thức bậc hai – tính chất đặc biệt của phân số – tính chất đoạn thẳng
Phương pháp phân chia – phương pháp tham số phụ
Kĩ thuật hệ số bất định – phương pháp chọn phần tử lớn nhất, nhỏ nhất
Phương pháp “Bán Schur – Bán S.O.S”
Phương pháp sử dụng bất đẳng thức cổ điển (Kĩ thuật chọn điểm rơi,Kĩ thuật Cauchy trọng số, Cô-si ngược dấu)
Phương pháp chuẩn hoá bất đẳng thức
Link:

http://www.mediafire.com/?3q3zb4zeorxc423