Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD. Mẫu: AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Câu hỏi: Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD. Mẫu: AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Trả lời: Lời giải Em quan sát hình chữ nhật ABCD được cho ở phần Cùng học Từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ …
Hoc tap online
Author: admin