Một hình vuông có cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là P. Công thức tính chu vi hình vuông là: P = a × 4 Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây. a 5 cm 8 dm 12 m …?… P 20 cm …?… …?… 24 m

Câu hỏi: Một hình vuông có cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là P. Công thức tính chu vi hình vuông là: P = a × 4 Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây. a 5 cm 8 dm 12 m …?… P 20 cm …?… …?… 24 …
Hoc tap online
Author: admin