Nếu Δ RSK đồng dạng Δ PQM có: RS/PQ = RK/PM = SK/QM thì

Câu hỏi: Nếu Δ RSK đồng dạng Δ PQM có: RS/PQ = RK/PM = SK/QM thì A. RSK^ = PQM^ Đáp án chính xác B. RSK^ = PMQ^  C. RSK^ = MPQ^  D. RSK^ = QPM^  Trả lời: Ta có Δ RSK đồng dạng Δ PQM ⇔ Chọn đáp án A. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin