Một xưởng may quần áo nhận được đơn đặt hàng 12.500 chiếc áo trong x ngày. Nhờ áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất nên không những hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày mà dây chuyền còn may thêm được 700 chiếc. a) Hãy biếu diễn qua x: – Số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch; – Số áo thực tế đã may được trong một ngày; – Só áo may thêm trong một ngày. b) Tính số áo may thêm trong một ngày với x = 25.

Câu hỏi: Một xưởng may quần áo nhận được đơn đặt hàng 12.500 chiếc áo trong x ngày. Nhờ áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất nên không những hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày mà dây chuyền còn may thêm được 700 chiếc. a) Hãy biếu diễn qua x: – Số áo …
Hoc tap online
Author: admin