Một lớp có 18 học sinh nữ. Biết số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh của lớp học. Lớp học đó có số học sinh nam là: …………….. học sinh.

Câu hỏi: Một lớp có 18 học sinh nữ. Biết số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh của lớp học. Lớp học đó có số học sinh nam là: …………….. học sinh. Trả lời: Số học sinh nam của lớp học đó là: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin