Một hình thang có diện tích 20 m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang?

Câu hỏi: Một hình thang có diện tích 20 m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang? A. 2 dm B. 4 dm C. 40 dm Đáp án chính xác D. 20 dm Trả lời: Đổi 20m2 = 2000dm2Chiều cao của hình thang là:2.2000:(55 + 45) = 40(dm)Đáp án cần …
Hoc tap online
Author: admin