Một hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích toàn phần của hình nón bằng 9π. Khi đó bán kính đáy của hình nón bằng

Câu hỏi: Một hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích toàn phần của hình nón bằng 9π. Khi đó bán kính đáy của hình nón bằng A. (sqrt 3 )              Đáp án chính xác B. (3sqrt 3 )             C. (frac{{sqrt 3 }}{2})        D. (frac{{sqrt …
Hoc tap online
Author: admin