Một chất điểm chuyển động có phương trình st=t3+92t2−6t , trong đó t  được tính bằng giây,  s  được tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 24m/s là

Câu hỏi: Một chất điểm chuyển động có phương trình st=t3+92t2−6t , trong đó t  được tính bằng giây,  s  được tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 24m/s là A. 20 m/s2. B. 12 m/s2 C. 39 m/s2. D. 21 m/s2 . Đáp án chính xác Trả lời: Đáp …
Hoc tap online
Author: admin