Mặt cắt của một chảo ăng-ten là một phần của parabol (P). Cho biết đầu thu tín hiệu đặt tại tiêu điểm F cách đỉnh O của chảo một khoảng là 1/6 m. a) Viết phương trình chính tắc của (P). b) Tính khoảng cách từ một điểm M(0,06; 0,2) trên ăng-ten đến F.

Câu hỏi: Mặt cắt của một chảo ăng-ten là một phần của parabol (P). Cho biết đầu thu tín hiệu đặt tại tiêu điểm F cách đỉnh O của chảo một khoảng là 1/6 m. a) Viết phương trình chính tắc của (P). b) Tính khoảng cách từ một điểm M(0,06; 0,2) trên ăng-ten đến F. …
Hoc tap online
Author: admin