LV ThS Toán – Vận dụng PPDH khám phá có hướng dẫn trong dạy bất đẳng thức

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN………………………………….. 6
1.1. Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn……………………….. 6
1.1.1. Khái quát……………………………………… ………………………………………….. 6
1.1.2. Tổ chức các hoạt động học tập khám phá……………………………………… 7
1.1.3. Điều kiện thực hiện…………………………………….. …………………………….. 8
1.2. Các hoạt động và hoạt động thành phần…………………………………….. …… 9
1.2.1. Khái quát……………………………………… ………………………………………….. 9
1.2.2. Phát hiện những hoạt động tương thích với nội dung……………………. 12
1.2.3. Phân tích các hoạt động thành các hoạt động thành phần………………. 13
1.2.4. Lựa chọn hoạt động dựa vào mục đích…………………………………….. … 14
1.3. Các quy trình giải một bài toán theo bốn bước của Polya………………… 15
1.4. Thực tiễn việc dạy học nội dung bất đẳng thức ở trường phổ thông….. 20

Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ CÓ HưỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC………………………………………. …………………. 23
2.1. Khám phá vận dụng bất đẳng thức đã biết …………………………………….. . 23
2.2. Khám phá hàm số trong chứng minh bất đẳng thức………………………… 34
2.3. Khám phá ẩn phụ trong chứng minh bất đẳng thức…………………………. 51
2.4. Khám phá bất đẳng thức theo nhiều phương diện…………………………… 64
2.5. Khám phá các sai lầm trong lời giải và sửa chữa ……………………………. 75

Chương 3. THỰC NGHIỆM …………………………………….. …. 86

(theo vnmath.com)
Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thức, luận văn Thạc sĩ của Đặng Khắc Quang.
Link:
Download