LV ThS Toán – MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC

Một số bất đẳng thức hình học – Luận văn thạc sĩ Toán học của thầy Hoàng Ngọc Quang, Yên Bái.
Công trình được hoàn thành tại Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên năm 2011.
Link:
Download