Luận Văn Thạc sĩ Toán – Phép chiếu vuông góc và ứng dụng

1 Các khái niệm cơ bản.
11. Tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1. Tổ hợp lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2. Tập a-phin, tập lồi đa diện. . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3. Nón lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Phép chiếu lên tập lồi đóng.
21. Định nghĩa và tính chất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Hình chiếu của một điểm lên một số tập quen thuộc. . . . . . .
3 Một số ứng dụng của phép chiếu.
31. Định lý tách tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Dưới vi phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Giải bất đẳng thức biến phân.

Nguồn: ĐH Thái Nguyên
Link: Download this file