Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai?Tất cả các số chẵn đều chia hết cho 2.

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai?Tất cả các số chẵn đều chia hết cho 2. A. ĐÚNG Đáp án chính xác B. SAI Trả lời: Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn.Mà những số có chữ số tận …
Hoc tap online
Author: admin