Điền đáp án đúng vào ô trống:Có 8 bao gạo, mỗi bao nặng 45 kg, chia đều lên 2 xe. Vậy mỗi xe chở được …………… kg gạo.

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống:Có 8 bao gạo, mỗi bao nặng 45 kg, chia đều lên 2 xe. Vậy mỗi xe chở được …………… kg gạo. Trả lời: Tóm tắt:1 bao: 45 kg gạo8 bao:…kg gạo?Chia đều : 2 xe1 xe: …kg gạo?Hướng dẫn:Bước 1: Tìm cân nặng của 8 bao …
Hoc tap online
Author: admin