Lịch Sử Toán học

Ebook

Lịch Sử Toán học: Sách do nhà xuất bản MC Graw Hill phát hành, trình bày lịch sử hình thành và phát triển của các khái niệm Toán học từ thời Babylon đến giai đoạn phát triển của Toán học hiện đại (cuối thế kỷ XIX).

Quí vị tải về từ từ xem… Tải về