Làm tròn các số đến hàng chục: -1003; 50π.

Câu hỏi: Làm tròn các số đến hàng chục: -1003; 50π. Trả lời: Lời giải Ta có: −1003=−100.1,732050808…=−173,2050808… Chữ số hàng làm tròn là 7, chữ số sau hàng làm tròn là 3 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn, chữ số hàng đơn vị thay bằng số 0, còn lại các …
Hoc tap online
Author: admin