Kiyosi Ito – Cha đẻ của phép tính Vi Tích phân ngẫu nhiên

Kiyosi Ito – Cha đẻ của phép tính Vi Tích phân ngẫu nhiên
Theo THTT