Khi x = -12, giá trị của biểu thức (x – 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

Câu hỏi: Khi x = -12, giá trị của biểu thức (x – 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau: A. -100      B. 100      Đáp án chính xác C. -96      D. -196 Trả lời: Đáp án là BThay x = -12 vào biểu thức (x – 8).(x + 7) ta được:(-12 – 8).(-12 + 7) = …
Hoc tap online
Author: admin