Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A,C. Trên tia Oy lấy hai điểm B,D sao cho OA=OB,OC=OD.  Chứng minh: AD=BC

Câu hỏi: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A,C. Trên tia Oy lấy hai điểm B,D sao cho OA=OB,OC=OD.  Chứng minh: AD=BC Trả lời: ΔOAD và  ΔOBC có:           OA=OB (gt) O^ là góc chung          OD=OC  (gt) Vậy ΔOAD=ΔOBC (c.g.c) ⇒AD=BC  (2 cạnh tương ứng) ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin