Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Nếu ∫fx dx=Fx+C thì ∫fu du=Fu+C. B. ∫kfx dx=k∫fx dx ( k là hằng số và k≠0 ).   C. Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x)=G(x) Đáp án chính xác D. ∫fx+gx dx=∫fx dx+∫gx dx. Trả lời: Đáp án CCác nguyên hàm sai khác nhau hằng số nên C là đáp án sai. …
Hoc tap online
Author: admin