Cho hình vẽ sau Các đường thẳng nào không đi qua điểm P ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu hỏi: Cho hình vẽ sau Các đường thẳng nào không đi qua điểm P ? Chọn câu trả lời đúng nhất. A. b; a; d  Đáp án chính xác B. a; b; c           C. c  D. a; b Trả lời: Từ hình vẽ: Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c và không thuộc các đường thẳng a, b, d Vậy …
Hoc tap online
Author: admin