Học Bài 1. Dãy số – Toán 11 CTST

Học Bài 1. Dãy số – Toán 11 CTST Lý thuyết Dãy số – SGK Toán 11 CTST 1. Định nghĩa dãy số – Hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương ({mathbb{N}^*})được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số), nghĩa là (u:{mathbb{N}^*} to mathbb{R}) (n mapsto {u_n} […]
Hoc tap online
Author: admin