(HK1 Toán 12) Tính đạo hàm của hàm số (y={{log }_{3}}left( {{x}^{2}}+3x-2 right)) ?

Câu hỏi: Tính đạo hàm của hàm số (y={{log }_{3}}left( {{x}^{2}}+3x-2 right)) ?  A. ({{y}^{‘}}=frac{2x+3}{left( {{x}^{2}}+3x-2 right)ln 3})          B. ({{y}^{‘}}=frac{left( 2x+3 right)ln 3}{{{x}^{2}}+3x-2})       C. (left( 2x+3 right)ln 3)      D. ({{y}^{‘}}=frac{2x+3}{{{x}^{2}}+3x-2})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Tập xác định ({x^2} + 3x – 2 > …
Hoc tap online
Author: admin