(HK1 Toán 12) Nếu hàm số (y = fleft( x right)) liên tục và đồng biến trên khoảng (left( { – 1;2} right)) thì hàm số (y = fleft( {x + 2} right)) đồng biến trên khoảng nào?

Câu hỏi: Nếu hàm số (y = fleft( x right)) liên tục và đồng biến trên khoảng (left( { – 1;2} right)) thì hàm số (y = fleft( {x + 2} right)) đồng biến trên khoảng nào?  A. (left( { – 2;4} right))      B. (left( { – 1;2} right))  C. (left( {1;4} right))      …
Hoc tap online
Author: admin