(HK1 Toán 12) Đường thẳng (y = m) và đường cong (y = – {x^4} + 4{x^2} + 2) có bốn điểm chung khi

Câu hỏi: Đường thẳng (y = m) và đường cong (y =  – {x^4} + 4{x^2} + 2) có bốn điểm chung khi  A. (0 < m < 4)     B. (0 le m < 4)  C. (2 < m < 6)   D. (0 le m le 6)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …
Hoc tap online
Author: admin