(HK1 Toán 12) Điểm cực đại của đồ thị của hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x) là:

Câu hỏi: Điểm cực đại của đồ thị của hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x)  là:  A. (left( 0;1 right))          B. (left( 1-frac{sqrt{3}}{3};frac{2sqrt{3}}{9} right))    C. (left( 1;0 right))     D. (left( frac{1+sqrt{3}}{2};-frac{2sqrt{3}}{9} right))  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có (y’ = 3{x^2} – 6x + 2,,,y’ = 0 Leftrightarrow …
Hoc tap online
Author: admin