(HK1 Toán 12) Cho (a) là số thực dương khác (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương (x,y) ?

Câu hỏi: Cho (a) là số thực dương khác (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương (x,y) ?  A. ({log _a}dfrac{x}{y} = {log _a}x + {log _a}y)  B. ({log _a}left( {xy} right) = {log _a}x{log _a}y)  C. ({log _a}dfrac{x}{y} = {log _a}left( {x – y} right))  D. ({log _a}left( {xy} …
Hoc tap online
Author: admin