Hệ thống pháp luật Việt Nam Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh diều

1. Hệ thống cấu trúc pháp luật – Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, có mối liên hệ nội tại trong một chỉnh thể thống nhất, gồm hệ thống cấu trúc pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật. – Về cấu trúc, hệ thống pháp […]
Hoc tap online
Author: admin