Tiếng Anh 10 Unit 6 Lesson 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn New Words a a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. (Khoanh tròn các định nghĩa đúng cho các từ được gạch chân. Lắng nghe và lặp lại.) 1. The population has increased from 1 million to 1.2 million. a.   become […]
Hoc tap online
Author: admin