Hàm số y=|(x−1)3(x+1)|  có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu hỏi: Hàm số y=|(x−1)3(x+1)|  có bao nhiêu điểm cực trị? A.3 Đáp án chính xác B.1 C.2 D.4 Trả lời: Phương pháp giải: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| ( với f(x) là hàm đa thức) = số điểm cực trị của hàm f(x) + số giao điểm của hàm số f(x) với trục hoành (Không …
Hoc tap online
Author: admin