Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m)sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^2} – 2x + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) bằng (5). Tích tất cả các phần tử của (S) bằng

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m)sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^2} – 2x + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) bằng (5). Tích tất cả các phần tử của (S) bằng A. ( – […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin