Cho hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + 27} right|). Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 3; – 1} right]) có giá trị nhỏ nhất bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + 27} right|). Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 3; – 1} right]) có giá trị nhỏ nhất bằng A. (26). B. (18). C. (28). D. (16). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin