Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số (y = left| {frac{{x – {m^2}}}{{x + 1}}} right|) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 trên đoạn. Tính tổng các phần tử của S?

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số (y = left| {frac{{x – {m^2}}}{{x + 1}}} right|) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 trên đoạn. Tính tổng các phần tử của S? A. (1.) B. (2.) C. (0.) D. ( – 1.) […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin