Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = frac{{2sin x + 3}}{{sin x + 1}}) trên đoạn (left[ {0,;,frac{pi }{2}} right]). Khi đó ({M^2} + {m^2}) là

Câu hỏi: Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = frac{{2sin x + 3}}{{sin x + 1}}) trên đoạn (left[ {0,;,frac{pi }{2}} right]). Khi đó ({M^2} + {m^2}) là A. (frac{{11}}{2}). B. (frac{{31}}{2}). C. (15). D. (frac{{61}}{4}). Lời giải Chọn…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin