Giáo trình: Qui hoạch tuyến tính

Thông tin giáo trình

ngongulaptrinhMôn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính.

Kiến thức đạt được

Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến tính sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo giải thuật đơn hình để giải lớp bài toán quy hoạch tuyến tính và lập trình được trên máy tính.

Kiến thức cần thiết: Tin học đại cương, Đại số tuyến tính

Nội dung giáo trình

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính
Chương 2: Giải thuật đơn hình
Chương 3: Bài toán đối ngẫu
Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

Bài tập thực hành
Đề cương môn học

Email tác giả: ldthang@cit.ctu.edu.vn

Tải về:

Nội dung giáo trình

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

Chương 2: Giải thuật đơn hình

Chương 3: Bài toán đối ngẫu

Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

Bài tập thực hành

Đề cương môn học

Comments are closed.