Giải tin học 10 bài 31 trang 152 SGK kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Luyện tập Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 152 SGK Tin học 10 1. Viết chương trình yêu cầu nhập số thực dương a. Chương trình cần kiểm tra dữ liệu nhập như sau: Nếu số đã nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì thông […]
Hoc tap online
Author: admin