Giải phương trình x2+4x2x+22=5

Câu hỏi: Giải phương trình x2+4x2x+22=5 Trả lời: Điều kiện x+2≠0⇔x≠–2. Viết lại phương trình dưới dạngĐặt t=x2x+2, khi đó phương trình được chuyển về dạng – Với t = 1, ta được:x2x+2=1⇔x2=x+2⇔x2−x−2=0⇔x=−1x=2– Với t = -5, ta đượcVậy phương trình có hai nghiệm x = -1 và x = 2. ====== **** mời các bạn xem …
Hoc tap online
Author: admin