Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a)3.×2+x2−2×2+x−1=0b)x2−4x+22+x2−4x−4=0c)x−x=5x+7d)xx+1−10⋅x+1x=3

Câu hỏi: Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a)3.×2+x2−2×2+x−1=0b)x2−4x+22+x2−4x−4=0c)x−x=5x+7d)xx+1−10⋅x+1x=3 Trả lời: a) 3·x2+x2–2×2+x–1=0(1)Đặt t = x2 + x,Khi đó (1) trở thành : 3t2 – 2t – 1 = 0 (2)Giải (2) : Có a = 3 ; b = -2 ; c = -1⇒ a + b + c = 0⇒ (2) có hai nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = –1/3.+ Với t = 1 ⇒ x2 + x = 1 ⇔ x2 + x – 1 = 0 (*)Có a = 1; b = 1; c …
Hoc tap online
Author: admin