Giải Lesson 3 trang 54 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Look, write and say. (Nhìn, viết và nói.) Lời giải chi tiết: a. I like playing football.     (Tôi thích đá bóng.) b. I like swimming.     (Tôi thích bơi.) c. I like drawing.     (Tôi thích vẽ.) d. I like watching zebras.     […]
Hoc tap online
Author: admin