Giải Lesson 2 trang 53 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối.) Phương pháp giải: – I like watching zebras.     (Tôi thích xem ngựa vằn.) – I like reading.     (Tôi thích đọc sách.) – I like skipping rope.     (Tôi thích nhảy dây.) – I like […]
Hoc tap online
Author: admin