Giải các phương trình sau:a) 18−x5+17−x6=16−x7+15−x8; b) x−3010+x−289+x−268=−6;c) x+8119+x+8218+x+8317=x+8416+x+8515+x+8614; d) 20−x3+22−x4=24−x5+26−x6.

Câu hỏi: Giải các phương trình sau:a) 18−x5+17−x6=16−x7+15−x8; b) x−3010+x−289+x−268=−6;c) x+8119+x+8218+x+8317=x+8416+x+8515+x+8614; d) 20−x3+22−x4=24−x5+26−x6. Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin