Giải bài tập Bài 25 Đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài 25 Đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối) ========== Giải bài 7.5 trang 30 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT a) Tính (left( {dfrac{1}{2}{x^3}} right).left( {4{x^2}} right)). Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được. b) Tính (dfrac{1}{2}{x^3} – dfrac{5}{2}{x^3}). Tìm hệ số […]
Hoc tap online
Author: admin