Giải Bài 6.35 trang 17 sách bài tập toán 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống>

Đề bài Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau: a)(dfrac{x}{{ – 2,5}} = dfrac{{ – 20}}{{25}}) b)(3,8:x = 0,75:1,5) c)(dfrac{{x + 5}}{4} = dfrac{{ – 1}}{2}). Phương pháp giải – Xem chi tiết Áp dụng (dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d} Rightarrow a.d = b.c) Tìm x. Lời giải chi tiết Áp dụng tính chất của tỉ […]
Hoc tap online
Author: admin