Giải bài 4 trang 75 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Cho (tan alpha  =  – 2). Tính giá trị biểu thức (P = frac{{cos alpha  + 3sin alpha }}{{sin alpha  + 3cos alpha }}) Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước 1: Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho (cos alpha ) Bước 2: Biến đổi biểu thức P […]
Hoc tap online
Author: admin