Giải bài 25 trang 14 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Gọi A là tập nghiệm của đa thức(Pleft( x right)), B là tập nghiệm của đa thức (Qleft( x right)), C là tập nghiệm của đa thức (P(x).Q(x)). C là tập hợp nào dưới đây? A. (A cup B)    B. (A cap B) C. (Abackslash B)  D. (Bbackslash A) Lời giải chi […]
Hoc tap online
Author: admin