Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} + 3{x^2} – 72x + 90} right| + m) trên đoạn (left[ { – 5;,5} right]) là (2018). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

Câu hỏi: Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} + 3{x^2} – 72x + 90} right| + m) trên đoạn (left[ { – 5;,5} right]) là (2018). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng? A. (1600 < m < 1700). B. (m = 400). C. (m […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin