Giá trị của biểu thức P = cos220o + cos240o + cos250o + cos270o

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức P = cos220o + cos240o + cos250o + cos270o A. 0 B. 1 C. 2 Đáp án chính xác D. 3 Trả lời: Ta có:P = cos220o + cos240o + cos250o + cos270o= cos220o + cos240o +  sin240o + sin220o= (cos220o + sin220o) + (cos240o +  sin240o)= 1 + 1 = 2Đáp …
Hoc tap online
Author: admin